– ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN –

Ondernemingsgegevens


Lepeltje, Liersebaan 121, 2970 Schilde

Mail: lepeltje@lepeltje.be

Telefoonnummer:0474/96.54.05
Ondernemingsnummer: 0738.891.263

Btw-nummer: BE0738-891.263


Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van Lepeltje, een eenmanszaak gevestigd te Liersebaan 121, 2970 Schilde, BTW BE0738-891.263, biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

 
Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Lepeltje moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Lepeltje aanvaard zijn.


Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.
De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Lepeltje niet. Lepeltje is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie betreft slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Lepeltje is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten. 

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Lepeltje. Lepeltje kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.


Artikel 4: Online aankopen

Door een bestelling te plaatsen kiest de klant de producten die hij wenst te bestellen door op de website van de verkoper te surfen naar “onze smaken”. Vervolgens vult hij alle verplichte velden aan en maakt hij een keuze uit de verschillende smaken. Hij maakt een keuze uit “grote goesting” of “kleine goesting” bekers en duidt het aantal bekers aan per smaak. Daarna duidt hij de wijze van levering aan. Vanaf een bestelling van 3L ijs kan er thuis geleverd worden en dit tot binnen een straal van 10 km van Lepeltje. Op het einde van de bestelling verklaart de klant zich akkoord met de algemene voorwaarden die hij ten allen tijde vrij kan raadplegen op de website https://www.lepeltje.be.

Nadat de verkoper de bestelling heeft ontvangen, stuurt hij de klant een samenvatting van zijn bestelling. Deze samenvatting vermeldt de bestelde producten en hun prijs.

Betalingen gebeuren op het moment van afgifte van het ijs aan de klant. De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

  • cashbetaling
  • via payconic

Lepeltje is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

De leveringstermijnen die door de verkoper werden aangegeven worden slechts ter indicatieve titel verstrekt en verbinden de verkoper niet. Een vertraging in de levering of uitvoering van de bestelling kan bijgevolg in geen enkel geval aanleiding geven tot enige schadevergoeding, intresten, verbreking van de overeenkomst en/of opschorting van de verplichtingen van de klant.

Lepeltje contacteert de klant binnen de 24h na bestelling telefonisch of per mail om het uur van afhalen  of levering af te spreken. De levering/afhaling gebeurt op het afgesproken tijdstip. De klant komt de bestelde producten bij Lepeltje afhalen. Vanaf een bestelling van drie liter wordt – wanneer aangeduid door de klant in het bestelformulier –  bij de klant aan huis geleverd.

Artikelen besteld via deze webwinkel worden uitsluitend geleverd in België en in een straal van 10 km van Lepeltje.  

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan Lepeltje.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf het moment waarop hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen.

Artikel 6: Beschikbaarheid
Voor producten die op het moment van bestelling niet meer in voorraad zijn, geeft Lepeltje de mogelijkheid om op een later tijdstip af te halen eens het product terug voorradig  is, het product te vervangen door een product dat wel in voorraad is of de bestelling te annuleren m.b.t. het product dat uit voorraad is.

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud
De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Lepeltje.

Artikel 8: Herroepingsrecht

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen aangezien het levering van goederen betreft met een beperkte

houdbaarheid en de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen

van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken.

Artikel 9: Klantendienst

De klantendienst van Lepeltje is bereikbaar via het contactformulier op de site van www.lepeltje.be, via mail lepeltje@lepeltje.be of telefonisch op 0474 96 54 05. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden. Indien u een klacht heeft over een bepaald product, vragen wij u dit schriftelijk te melden aan ons en uw klacht altijd te illustreren met een foto.

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Lepeltje beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt Lepeltje zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 11: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Artikel 12: Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.
Het nalaten op gelijk welk moment door Lepeltje om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 13: Wijziging voorwaarden

De verkoper behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. De wijzigingen zullen van toepassing zijn op de bestellingen die nadien worden geplaatst.


Artikel 14: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 15: Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht. De rechtbanken van de woonplaats van de consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen.